top of page

精神相關疾病

越南文衛教單張

憂鬱症1
憂鬱症2
思覺失調症

 NHẬN THỨC VIỆC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI BỆNH TÂM THẦN

憂鬱症1
憂鬱症2

 QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ & QUY TRÌNH KHIẾU NẠI CỦA BỆNH NHÂN

bottom of page