top of page

感染管制相關

憂鬱症1
憂鬱症2

營養相關

憂鬱症1
憂鬱症1

內外科相關

憂鬱症1
憂鬱症2
思覺失調症
憂鬱症2
思覺失調症

越南文衛教單張

 NHẬN THỨC VIỆC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI BỆNH TÂM THẦN

 QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ & QUY TRÌNH KHIẾU NẠI CỦA BỆNH NHÂN

bottom of page